1970
13 november, 1970 r2komm

Tommy Svantesson i Herrljunga grundar byggmästarbolaget Tommy Byggare